PŘÍRUČKA PROGRAMU BEZPEČNÝ PODNIK VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

Zdroj: SÚIP

Právní subjekt v souladu s následujícími požadavky, uvedenými v části 1. až 6. programu „Bezpečný podnik“ zavede, dokumentuje a udržuje systém řízení BOZP a neustále zlepšuje jeho výkonnost.

 


1.         POLITIKA BOZP

1.1.        Vrcholové vedení právního subjektu stanovilo a vyhlásilo politiku BOZP odpovídající požadavkům Národní politiky BOZP, která:

a)           odpovídá povaze a rozsahu rizik vyplývajících z procesů a činností realizovaných v právním subjektu,

b)           je v souladu jak s celkovou politikou právního subjektu a jeho vizí, tak i s politikou jakosti a s environmentální politikou,

c)           obsahuje konkrétně a jasně vyjádřený závazek vrcholového vedení právního subjektu přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s                    ostatními zaměstnanci naplňovat,

d)           obsahuje závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví,

e)          obsahuje závazek zabezpečit a prosazovat plnění požadavků předpisů jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných                  stran (včetně dalších požadavků, k jejichž plnění se právní subjekt zavázal, nebo kterým podléhá, týkajících se např. OŽP, PO),

f)            obsahuje závazek k neustálému zlepšování, tj. k neustálému zvyšování úrovně BOZP, včetně ochrany životního prostředí a k                              vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody,

g)           je dokumentována a udržována s ohledem na výsledky přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti, datovaná a podepsaná                                  statutárním zástupcem právního subjektu.


2.         PLÁNOVÁNÍ

2.1.        PLÁNOVÁNÍ POSTUPU IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

2.1.1.     Právní subjekt provedl počáteční přezkoumání stávajícího systému řízení  BOZP z hlediska jeho rozsahu, přiměřenosti a účinnosti a                  na základě výsledku přezkoumání stanovil cíle, cílové hodnoty a měřitelné ukazatele úrovně BOZP a vypracoval plány k jejich splnění.

2.1.2.     Právní subjekt stanovil, zavedl a udržuje dokumentované postupy k identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik, vyplývajících                z procesů, činností a služeb prováděných (poskytovaných) právním subjektem, přičemž bere v úvahu zejména:

a)           běžné a mimořádné činnosti,

b)           činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště (včetně smluvních partnerů a návštěvníků),

c)            lidské chování, odbornou a zdravotní způsobilost,

d)            identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou nepříznivě ovlivnit zdraví a bezpečnost osob řízených právních                       subjektů na daném pracovišti,

e)            nebezpečí v okolí pracoviště způsobená činnostmi spojenými s aktivitami řízenými právním subjektem,

f)             infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti poskytované právním subjektem, případně jinými subjekty,

g)            změny nebo navrhované změny v právním subjektu, v jeho aktivitách nebo materiálech,

h)            úpravy systému řízení BOZP, včetně dočasných změn a jejich vlivy na provoz, procesy a činnosti,

i)              jakékoliv požadavky právních předpisů souvisejících s posuzováním rizika,

j)             návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů a vybavení, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským                        schopnostem.

2.1.3.     Metodika právního subjektu pro identifikování nebezpečí a posuzování rizika je:

a)            stanovena s ohledem na její předmět, povahu a načasování tak, aby byl zpravidla zajištěn aktivní (preventivní) přístup,

b)           umožňuje přiměřené identifikování rizik, stanovení priorit, dokumentování rizik a aplikování opatření.

2.1.4.     Při určování způsobu řízení nebo zvažování změn stávajícího způsobu řízení je při snižování rizik použita následující hierarchie:

a)            odstranění,

b)           nahrazení,

c)            technická opatření,

d)           značení, varování, případně organizační opatření,

e)           osobní ochranné pracovní prostředky.

2.2.        POŽADAVKY PŘEDPISŮ A JINÉ POŽADAVKY

2.2.1.     Právní subjekt stanovil, zavedl a aktualizuje postupy, kterými se identifikují a zpřístupní požadavky právních předpisů a jiné                                požadavky související s aspekty BOZP  (OŽP, PO) v právním subjektu, a to i ve vztahu k zainteresovaným stranám, kterých se týkají                  (dodavatelům, subjektům působícím v pronajatých prostorách nebo objektech právního subjektu atd.).

2.2.2.     Právní subjekt vyhotovil a aktualizuje registr právních a dalších požadavků, které se vztahují k činnostem a procesům prováděným v                  právním subjektu a s těmito požadavky prokazatelně seznámil své zaměstnance a zainteresované strany v rozsahu jimi prováděné                    činnosti.

2.3.        CÍLE a CÍLOVÉ HODNOTY

2.3.1.     Právní subjekt stanovil cíle v souladu s politikou BOZP a se závazkem neustálého zlepšování (cíle jsou pokud možno kvantifikovány).

2.3.2.     Právní subjekt při stanovení cílů a cílových hodnot vycházel z úvodního přezkoumání stávajících podmínek systému řízení v právním                subjektu, ze zhodnocení rizik, z bezpečnostní politiky, požadavků předpisů a z celkové strategie právního subjektu.

2.3.3.     Právní subjekt stanovil měřitelné cíle pro každou příslušnou funkci a úroveň v rámci právního subjektu.

2.3.4.     Právní subjekt při stanovení a přezkoumávání svých cílů zohlednil požadavky předpisů a další požadavky, které se na něj vztahují,                    nebezpečí a rizika vyplývající z prováděných procesů a činností, technologické možnosti, své finanční, provozní a obchodní                                požadavky a názory zainteresovaných stran.

2.3.5.     Právní subjekt v rámci plánování stanovil priority a kritéria vhodná k posouzení, že cílů bylo dosaženo.

2.3.6.     Právní subjekt se stanovenými cíli prokazatelně seznámil všechny své zaměstnance včetně zainteresovaných stran.

2.3.7.     Právní subjekt vytvořil podmínky pro realizaci stanovených cílů (organizačním, personálním a ekonomickým zabezpečením).

2.4.        PROGRAM(Y) ŘÍZENÍ BOZP

2.4.1.     Právní subjekt vytvořil a udržuje program(y) řízení BOZP k dosažení  stanovených cílů.

2.4.2      Program zahrnuje:

a)            určení odpovědnosti za dosažení stanovených cílů a cílových hodnot, pro každou příslušnou funkci a úroveň v právním subjektu                         (včetně stanovení pravomocí),

b)           prostředky, zdroje a časový rámec pro splnění stanovených cílů a cílových hodnot.

2.4.3.     Právní subjekt  program(y) řízení BOZP v pravidelných a plánovaných intervalech přezkoumává a aktualizuje na základě změn                          procesů, činností, výrobků či služeb nebo při změnách provozních podmínek tak, aby se zajistilo splnění stanovených cílů.


 

3.         ZAVEDENÍ A PROVOZ

3.1.        STRUKTURA, ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

3.1.1.     Vrcholové vedení právního subjektu poskytlo zdroje a zajistilo podmínky pro zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému                         řízení BOZP.

3.1.2.     Vrcholové vedení jmenovalo zástupce (představitele) vedení, kterému bez ohledu na jiné povinnosti stanovilo úkoly, odpovědnosti a                  pravomoci:

a)            k zajištění správné implementace systému řízení BOZP ve shodě s požadavky tohoto programu, a to na všech pracovištích a u                         všech  prováděných činností,

b)           k podávání zpráv o fungování systému řízení BOZP vrcholovému vedení právního subjektu (jako podklad k přezkoumání systému                      řízení BOZP a jeho neustálé zlepšování),

c)            k zajištění každoročního provádění auditu systému řízení BOZP v rozsahu požadavků stanovených programem „Bezpečný podnik“.

3.1.3.     Právní subjekt stanovil a dokumentuje úkoly, odpovědnosti a pravomoci pro zabezpečení BOZP (OŽP, PO) svým zaměstnancům a                    zainteresovaným stranám.

3.1.4.     Právní subjekt stanovil a dokumentuje zajištění přístupu k příslušným znalostem, dovednostem a zkušenostem týkajícím se BOZP                      zaměstnancům a jejich zástupcům na všech úrovních.

3.1.5.     Právní subjekt stanovil a dokumentuje způsob spolupráce mezi zaměstnanci odpovědnými za oblast BOZP na jednotlivých úrovních                  řízení včetně jejich spolupráce s vedením právního subjektu.

3.1.6.     Právní subjekt vede evidenci nákladů na zavedení, udržování a zlepšování svého systému řízení BOZP.

3.1.7.     Právní subjekt stanovil, dokumentuje a udržuje postupy, odpovědnosti a pravomoci pro:

a)            zadávání a přejímání prací, včetně zadávání staveb,

b)           povolování a zastavení práce,

c)            odevzdání pracoviště,

d)           spolupráci mezi zaměstnavateli, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů,

e)           obslužné činnosti a údržbu,

f)            provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu (písemná dokumentace o ochraně před výbuchem),

g)            práci v uzavřených prostorách, v nádobách a nádržích s výskytem plynů a par nebezpečných látek a na osamocených pracovištích.

3.1.8.     Právní subjekt stanovil, dokumentuje a udržuje postupy, odpovědnosti a pravomoci pro:

a)            přejímání a zavádění pracovních postupů (technologií),

b)           případ absence (zastupitelnost),

c)            kontrolu funkčnosti systému řízení BOZP.

3.2.        ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, ŠKOLENÍ A VÝCVIK

3.2.1.     Právní subjekt stanovil obsah a četnost školení zaměstnanců, s ohledem na jejich výkon činností prováděných v právním subjektu,                    včetně požadavků na zácvik (výcvik) zaměstnanců.

3.2.2.     Právní subjekt zpracoval postupy pro školení zaměstnanců, s ohledem na odlišné úrovně jejich odpovědnosti a schopností a s                            ohledem na rizika, která jsou s jejich pracovní činností spojena.

3.2.3.     Právní subjekt stanovil a udržuje dokumentované postupy k provedení a zabezpečení školení zaměstnanců, které zahrnují:

a)            poučení zaměstnanců o důležitosti ztotožnit se s politikou BOZP vyhlášenou vedením právního subjektu včetně poučení o možných                   negativních následcích jejich chování při odchýlení se od stanovených pracovních postupů atd. a o možných přínosech jejich                             zlepšeného chování při práci, na celkovou úroveň BOZP v právním subjektu,

b)           popis pracovního místa a pracoviště zaměstnanců ve vztahu k požadavkům na zajištění BOZP včetně stanovení požadavků na                          odbornou způsobilost k výkonu činností spojených s daným pracovním místem,

c)            úkoly a odpovědnosti zaměstnanců na úseku BOZP (OŽP, PO) s ohledem na dosažení shody s politikou BOZP a s požadavky                           systému řízení BOZP,

d)           informace o nebezpečí a rizicích, které vyplývají z jimi prováděných činností a o způsobech ochrany proti nim, včetně informací o                       nebezpečích a rizicích vyplývajících z činností prováděných v areálu právního subjektu zainteresovanými stranami,

e)           bezpečné pracovní postupy a možné následky při jejich nedodržení, zásady bezpečné práce při používání technických zařízení,                         přístrojů a nářadí včetně bezpečných postupů a zásad bezpečné práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi,

f)            zásady poskytování první pomoci,

g)            postup zaměstnanců při vzniku mimořádné události, skoronehody a při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

h)           havarijní připravenost a správnou reakci zaměstnanců,

i)             informace o výsledcích vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí,

j)             způsob udržování a ověřování odborné způsobilosti a znalostí zaměstnanců k plnění úkolů, včetně provedení záznamu o                                   provedeném ověření jejich znalostí.

3.2.4.     Právní subjekt stanovil a dokumentuje:

a)            provedení školení osobami odborně způsobilými, s odpovídajícími znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi z oblasti řízení BOZP                         (OŽP, PO),

b)           poskytování informací o nebezpečích a rizicích zaměstnancům zainteresovaných stran (dodavatelům, subjektům, které jsou v                             pronajatých prostorách právního subjektu, brigádníkům atd.)

3.3.        KOMUNIKACE, KONZULTACE

3.3.1.     Právní subjekt stanovil a udržuje postupy pro zajištění komunikace mezi svými zaměstnanci na různých úrovních a funkcích.

3.3.2.     Právní subjekt stanovil a zavedl postupy pro externí komunikaci týkající se významných rizik vyplývajících z jeho činnosti pro okolí                      (včetně zajištění odezvy na podněty externích zainteresovaných stran).

3.3.3.     Právní subjekt vytváří, uplatňuje a udržuje postupy pro:

a)            účast zaměstnanců prostřednictvím jejich

•             vhodného zapojení při identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určování způsobu jeho řízení,

•             vhodného zapojení při vyšetřování pracovních úrazů nebo skoronehod,

•             zapojení do tvorby a přezkoumání politik a cílů BOZP,

•             konzultace v případě změn, které ovlivňují BOZP,

•             zaměstnanci jsou informováni o úpravě jejich spoluúčasti, včetně toho, kdo je jejich zástupcem v otázkách BOZP.

b)           konzultaci se smluvními partnery v případě změn, které ovlivňují jejich BOZP.

3.3.4.     Právní subjekt stanovil pro případ vzniku mimořádné události postupy a způsob komunikace mezi zaměstnanci, vedením provozních                  útvarů, vedením právního subjektu, záchrannými četami, HZS, IZS, TRINS, orgány státní správy a samosprávy, veřejnými a                                správními orgány.

3.3.5.     Právní subjekt stanovil a udržuje dokumentované postupy pro informování zaměstnanců

•             ustanovení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik,

•             poskytovateli pracovnělékařských služeb,

•             postupu při organizování první pomoci, přivolání hasičů, policie,

•             postupu při nutnosti evakuace zaměstnanců,

•             jejich zástupci v záležitostech BOZP a o zástupci vedení pro záležitosti BOZP.

3.4.        DOKUMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOZP

3.4.1.     Právní subjekt vypracoval a udržuje informace o systému řízení BOZP v tištěné, případně i v elektronické podobě, které:

a)           popisují základní prvky systému řízení a jejich vzájemnou součinnost,

b)           poskytují odkazy na související návaznou dokumentaci.

3.4.2.     Dokumentace systému řízení BOZP obsahuje zejména:

a)           dokumentované prohlášení o politice BOZP, stanovených cílech a cílových hodnotách (datované a podepsané statutárním                                  zástupcem),

b)           příručku BOZP (nebo dokument integrující požadavky příručky systému řízení jakosti, systému environmentálního řízení a systému                    řízení BOZP),

c)            dokumentované postupy požadované tímto programem,

d)           dokumenty potřebné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení provozu,

e)           záznamy prokazující shodu zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu „Bezpečný podnik“.

3.4.3.      Příručka BOZP vypracovaná právním subjektem zahrnuje:

a)            oblast použití systému řízení BOZP v rámci řízení právního subjektu,

b)            dokumentované postupy vytvořené (stanovené) pro systém řízení  BOZP, nebo odkazy na tyto postupy včetně stanovení                                     odpovědností za jednotlivé oblasti řízení BOZP pro všechny funkce a úrovně v právním subjektu,

c)            popis hlavních prvků systému řízení BOZP a jejich vzájemného působení (u integrovaného systému řízení také popis vzájemného                     působení mezi systémem řízení BOZP, systémem řízení jakosti a systémem environmentálního řízení).

3.5.        ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ

3.5.1.     Právní subjekt stanovil, zavedl a udržuje postupy pro řízení všech požadovaných dokumentů tak, že jsou:

a)            dostupné na místech kde mají být používány a snadno přístupné všem zaměstnancům a ostatním zainteresovaným stranám, kterých                 se týkají,

b)            schvalovány před vydáním z hlediska jejich správnosti a přiměřenosti odborně způsobilými a odpovědnými zaměstnanci,

c)            aktuální verze příslušných dokumentů k dispozici na všech místech, kde jsou prováděny činnosti nezbytné pro účinné fungování                         systému řízení BOZP,

d)            zastaralé (neplatné) dokumenty okamžitě vyřazeny na všech místech, kde byly vydány, vhodným způsobem označeny a zajištěny                      proti neúmyslnému chybnému použití,

e)            archivní dokumenty a údaje, uchovávané pro právní účely a pro zachování znalostí, vhodně označeny v zájmu jejich identifikace.

3.5.2.      Dokumenty jsou čitelné, datované a snadno identifikovatelné, včetně zajištění identifikace změn a dat revize.

3.5.3.      Právní subjekt stanovil a udržuje postupy pro zajištění identifikace dokumentů externího původu určených pro systém řízení BOZP,                     včetně řízení jejich distribuce.

3.5.4.      Právní subjekt stanovil a udržuje postupy a odpovědnosti konkrétních osob, týkající se vypracování a změn dokumentů systému                         řízení BOZP.

3.6.        ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

3.6.1.     Právní subjekt stanovil, zavedl a udržuje postupy pro identifikaci, vedení, uchovávání a likvidaci záznamů týkajících se BOZP                             (záznamů o školení a výcviku, o vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí, o průběhu auditu, o výsledku kontrol a přezkoumání                atd.).

3.6.2.     Právní subjekt vyhotovuje záznamy tak, aby prokázal shodu se stanovenými požadavky programu.

3.6.3.     Záznamy jsou čitelné, datované, podepsané a identifikovatelné ve vztahu k činnostem, výrobkům nebo službám, kterých se týkají.

3.6.4.     Právní subjekt záznamy uchovává a udržuje tak, aby byly snadno dostupné a byly chráněny proti poškození, znehodnocení nebo                      ztrátě.

3.6.5.     Právní subjekt vyhodnocuje záznamy a na základě jejich vyhodnocení stanoví potřebná preventivní a nápravná opatření.

3.7.        ŘÍZENÍ PROVOZU

3.7.1.     Všeobecné požadavky

3.7.1.1. Právní subjekt ve shodě se svojí politikou, stanovenými cíli a cílovými hodnotami určil a zdokumentoval všechny procesy a činnosti,                   které souvisejí s identifikovanými riziky pro BOZP, u kterých je třeba uplatňovat řídící a kontrolní opatření.

3.7.1.2. Právní subjekt tyto procesy a činnosti (včetně investiční výstavby, oprav a údržby staveb, oprav a údržby strojů a zařízení) plánuje tak,               aby bylo zajištěno jejich provádění za přesně stanovených podmínek, a to:

a)          stanovením a udržováním dokumentovaných postupů pro situace, kde by při absenci těchto postupů mohlo dojít k odklonu od politiky                 BOZP a stanovených cílů,

b)           stanovením provozních kritérií v těchto postupech.

3.7.1.3. Právní subjekt stanovil, dokumentuje a udržuje postupy pro:

a)            hlášení nebezpečí identifikovaného zaměstnancem nebo jinou osobou a pro vyhodnocení rizika, které představuje,

b)           hlášení a vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí včetně skoronehod a vedení registru těchto událostí (zahrnujícím jejich                       příčiny a následky včetně opatření přijatých k omezení jejich opakování),

c)            vyhotovení předepsané dokumentace při vzniku mimořádné události.

3.7.1.4. Právní subjekt zajistil:

a)            sdělování výsledků vyšetřování příčin mimořádných událostí osobám odpovědným za realizaci nápravných opatření,

b)           zahrnutí výsledků vyšetřování příčin mimořádných událostí do přezkoumání vedením,

c)            aby žádný zaměstnanec neutrpěl újmu v důsledku podávání zpráv o nedostatcích a mimořádných událostech, včetně skoronehod.

3.7.1.5. Právní subjekt v rámci prevence rizik stanovil a udržuje postupy k zajištění:

a)            bezpečného provozu a údržby technických zařízení, přístrojů a nářadí i v prostředí s nebezpečím výbuchu,

b)           bezpečného provozu a údržby staveb, včetně údržby technických konstrukcí,

c)            kontrolních prohlídek, revizí a údržby technických zařízení, přístrojů a nářadí,

d)           kontroly dodržování stanovených postupů a opatření k zajištění  BOZP zaměstnanci.

3.7.1.6. Právní subjekt zajistil zpracování písemné dokumentace o ochraně před výbuchem.

3.7.2.     Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik

3.7.2.1. Právní subjekt vede přehled o procesech a činnostech, používaných strojích, zařízeních, nebezpečných chem. látkách/směsích a                       odpadech, a to včetně u subjektů působících v objektech nebo prostorách pronajatých právním subjektem.

3.7.2.2. Právní subjekt stanovil a udržuje dokumentované postupy pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na svých pracovištích a na                       základě výsledku hodnocení rizik, stanovil opatření k eliminaci nebo k omezování rizik přímo u zdroje.

3.7.2.3. Právní subjekt zpracoval a udržuje registr rizik, který obsahuje možné zdroje rizik pro zdraví svých zaměstnanců (fyzikálních,                            biologických, chemických) včetně zdrojů rizik představovaných činnostmi dodavatelů a subjektů působících v objektech nebo                              prostorách pronajatých právním subjektem.

3.7.2.4. Právní subjekt řeší nepřijatelná rizika v rámci stanovení cílů a cílových hodnot (jejich aktualizace) a zahrnul je do programů a do                         školení zaměstnanců.

3.7.2.5. Právní subjekt řeší nepřijatelná rizika přednostně technickým a organizačním opatřením (ve smyslu požadavku 2.1.4 před                                   poskytováním OOPP).

3.7.2.6. Právní subjekt přijal bezpečnostní a ochranná opatření odpovídající existujícímu nebezpečí a riziku.

3.7.2.7. Právní subjekt přezkoumává postupy identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik z hlediska jejich efektivnosti a v případě                     nutnosti je aktualizuje.

3.7.3.     Řízení procesů

3.7.3.1. Právní subjekt v rámci řízení rizik souvisejících s realizovanými procesy, včetně spouštěcích a odstavovacích procesů, stanovil a                       udržuje postupy pro uvádění do provozu, pro normální provozní stav a pro odstavení z provozu.

3.7.3.2. V závislosti na míře existujícího rizika vyplývajícího z těchto procesů vytvořil a řízeným způsobem poskytl zaměstnancům a                                 zainteresovaným stranám, kterých se týkají, dokumentované pracovní instrukce (bezpečnostní instrukce):

a)            pro bezpečné provádění prací,

b)           k zabránění požáru, výbuchu (technická, organizační opatření),

c)            pro havarijní odstavení provozu včetně určení podmínek, kdy se havarijní odstavení vyžaduje (se stanovením odpovědnosti za                           včasné a bezpečné odstavení),

d)           pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou/směsí nebo pro případ jejich úniku do prostředí (ovzduší, vody, půdy),

e)           pro případ drobných úniků chemických látek.

3.7.4.     Řízení změn

3.7.4.1. Právní subjekt vyhodnotil důsledky interních změn na BOZP vyplývající ze změn procesů, pracovních postupů, organizačních struktur               a externích změn (vyplývající ze změn předpisů, z nových technologií a z nových poznatků z oblasti BOZP).

3.7.4.2. Právní subjekt přijímá odpovídající opatření před zavedením změn (opatření k provedení identifikace a vyhodnocení rizik před                           zavedením nových pracovních postupů, procesů, technických zařízení atd.).

3.7.4.3. Právní subjekt provádí a zaznamenává v dokumentovaných postupech systému řízení BOZP potřebné změny, které vyplynou z                         nápravných a preventivních opatření včetně těch, které vyplynou z výsledků vyšetřování mimořádných událostí a skoronehod, z                         výsledků auditu a dílčích kontrol realizovaných v rámci monitorování systému a z přezkoumání systému řízení vedením právního                       subjektu.

3.7.4.4. Právní subjekt zajistil, aby o prováděných změnách byli informováni všichni zaměstnanci včetně zainteresovaných stran, kterých se                   prováděné změny týkají a v případě potřeby zajistil jejich vyškolení.

3.7.4.5. Právní subjekt zavádí a udržuje dokumentované postupy pro pokrytí situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení se od                 politiky a cílů BOZP.

3.7.5.     Pracovní prostředí, pracovní podmínky

3.7.5.1. Právní subjekt stanovil, zavedl a udržuje:

a)            postupy měření a kontrol hodnot rizikových faktorů pracovních podmínek (hluku, vibrací, karcinogenů atd.),

b)           opatření přijatá k omezení negativního působení rizikových faktorů pracovních podmínek (při překročení jejich nejvyšších přípustných                 hodnot).

3.7.5.2. Právní subjekt stanovil a dokumentuje opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vystavených při práci:

a)            účinkům chemických látek/směsí nebo prachu, které se považují za zdraví škodlivé,

b)           expozici azbestu, olovu nebo biologickým činitelům,

c)            zátěži teplem nebo chladem,

d)           fyzické zátěži (ruční manipulace s břemeny atd.).

3.7.5.3. Právní subjekt zajistil:

a)            provádění kategorizace prací a vedení evidence zaměstnanců vykonávajících rizikové práce,

b)           informování zaměstnanců o kategorii práce, kterou vykonávají.

3.7.5.4. Právní subjekt dokumentuje zajištění požadavků stanovených na vybavení a uspořádání pracovišť, týkajících se zejména:

a)            vybavení místností určených pro práci a komunikací určených a používaných pro pracovní činnosti,

b)           osvětlení pracovišť a jejich větrání (včetně odsávání škodlivin z pracovního prostředí),

c)            zajištění stanovených pracovních prostor v okolí strojů a zařízení,

d)           udržování volných nouzových východů a přístupových komunikací k nim,

e)           vybavení pracovišť v potřebném rozsahu prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání zdravotnické záchranné služby,

f)            zajištění prostor pro osobní hygienu, odpočinek a stravování zaměstnanců.

3.7.5.5. Právní subjekt stanovil a dokumentuje opatření k zajištění stanovených pracovních podmínek, zejména:

a)            stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby,

b)           vypracování rozvrhů pracovní doby,

c)            dodržování nepřetržitých odpočinků mezi směnami a v týdnu a dodržování přestávek na oddech a jídlo,

d)           dodržování limitů přesčasové práce,

e)           vedení evidence pracovní doby, práce přesčas a noční práce, případně pracovní pohotovosti,

f)            respektování zákazů prací těhotným ženám a mladistvým,

g)            ověření zdravotní způsobilosti zaměstnanců pracujících v noci.

3.7.6.     Nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami/směsmi

3.7.6.1. Právní subjekt vytvořil, dokumentuje a udržuje postupy pro nakládání s odpady, ve kterých stanovil požadavky na:

a)            zařazování odpadů (podle druhů a kategorií stanovených v „Katalogu odpadů“),

b)           zneškodňování odpadů,

c)            ověřování nebezpečných vlastností odpadů,

d)           zabezpečení odpadů (před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí),

e)           vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi,

f)            nakládání s nebezpečnými odpady,

g)            ukládání odpadů na skládky s ohledem na zajištění ochrany životního prostředí.

3.7.6.2. Právní subjekt vytvořil a udržuje přehled:

a)          ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek/směsí umístěných v objektu nebo                            zařízení (dále jen "seznam"),

b)           možném způsobu šíření nebezpečných látek/směsí (do vody, půdy, ovzduší).

3.7.6.3. Právní subjekt stanovil, dokumentuje a udržuje postupy pro:

a)           klasifikaci, označování a balení nebezpečných chemických látek/směsí

b)           proces identifikace působení používaných nebezpečných chemických látek/směsí na zdraví a životní prostředí,

c)           bezpečné skladování nebezpečných chemických látek/směsí (v předepsaném množství a v bezpečných obalech, na místech k tomu                  určených, s předepsaným označením látky/směsi, s vyloučením společného skladování látek/směsí, které spolu mohou                                      nebezpečně reagovat),

d)           skladování nebezpečných chemických látek/směsí klasifikovaných jako vysoce toxické (v uzamykatelných prostorách,                                         zabezpečených proti vloupání a vstupu nepovolaných osob včetně zajištění vyloučení jejich záměny a zabránění jejich pronikání do                   životního prostředí),

e)           bezpečné zacházení (nakládání) s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi,

f)            označení na dostupných a viditelných místech nádob, nádrží, kontejnerů a přepravních obalů, ve kterých se nebezpečné chemické                    látky/směsi skladují nebo přepravují včetně potrubního vedení nápisem, s udáním symbolu nebezpečnosti (piktogramem, chemickým                 vzorcem nebo názvem nebezpečné látky/směsi),

g)           vedení evidence pro každou nebezpečnou chemickou látku/směs odděleně a v rozsahu stanoveném předpisy v případě, že nakládá                   s nebezpečnými látkami/směsmi označenými jako vysoce toxické.

3.7.6.4. Právní subjekt zajistil a dokumentuje:

a)             nakládání s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické odborně způsobilou osobou,

b)             seznámení zaměstnanců, kteří nakládají s nebezpečnými chem. látkami/směsmi uvedenými v zákoně č. 258/2000 Sb. s pravidly o                    bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi, včetně seznámení s pokyny pro první předlékařskou                           pomoc a postup při nehodě,

c)             vydání pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s látkami/směsmi uvedenými v ad b); pravidla                   jsou volně dostupná na pracovišti, kde se nakládá s těmito látkami/směsmi,

d)             písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem,

e)            zpracování protokolu o nezařazení (§ 4 zákona č. 224/2015 Sb.), pokud užívá objekt nebo zařízení a zjistí, že se na ni nevztahují                        povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B.

3.7.7.     Nakupování, smluvní vztahy

3.7.7.1. Právní subjekt stanovil svým dodavatelům požadavky na nákup výrobků nebo služeb týkajících se BOZP (zejména nebezpečných chemikálií, materiálů atd.) a provádí výběrová řízení mezi svými dodavateli, při kterých zohledňuje jimi dosaženou úroveň BOZP.

3.7.7.2. Právní subjekt dokumentuje vyhodnocení schopnosti dodavatelů a ostatních smluvních partnerů splnit požadavky stanovené k                           zajištění BOZP a udržuje záznamy o výsledcích výběrových řízení a o opatřeních z nich vyplývajících včetně výsledků periodických                   hodnocení dodavatelů.

3.7.7.3. Právní subjekt stanovil smluvním partnerům požadavky na dodržování předpisů k zajištění BOZP při jejich činnostech prováděných v                 prostorách nebo objektech právního subjektu včetně požadavků na hlášení mimořádných událostí.

3.7.7.4. Právní subjekt stanovil odpovědnosti a pravomoci svým určeným zaměstnancům pro oblast BOZP, ve vztahu k smluvním partnerům                   působícím v prostorách nebo objektech právního subjektu.

3.7.7.5. Právní subjekt stanovil a udržuje dokumentované postupy pro pravidelné monitorování úrovně BOZP při činnostech prováděných na                 jeho pracovištích nebo v jeho objektech smluvními partnery (dodržování požadavků předpisů a stanovených smluvních podmínek).

3.8.        HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST A REAKCE

3.8.1.     Zdolávání mimořádných událostí

3.8.1.1. Zaměstnavatel přijal, zavedl a udržuje opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná                 vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do                         bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

3.8.1.2. Zaměstnavatel zajistil a určil podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první                 pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České                   republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.

3.8.1.3. Zaměstnavatel zajistil ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím               rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

3.8.1.4. Zaměstnavatel přizpůsobuje opatření měnícím se skutečnostem, kontroluje jejich účinnost a dodržování a zajišťuje zlepšování stavu                 pracovního prostředí a pracovních podmínek.

3.8.2.     Požární ochrana

3.8.2.1. Právní subjekt v rámci zabezpečení požární ochrany stanovil, dokumentuje a udržuje postupy pro:

a)          začleňování provozovaných činností do příslušné kategorie (podle míry požárního nebezpečí),

b)           provádění kontrolní činnosti osobou s požadovanou odbornou způsobilostí v oblasti požární ochrany,

c)           vyhotovení a udržování dokumentace požární ochrany,

d)          zajištění podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (stanovením požadavků na udržování volných příjezdových komunikací,                únikových cest, přístupů k nouzovým východům, k uzávěrům plynu, vody, k rozvodným zařízením el. energie, k topení,                                        produktovodům a k věcným prostředkům požární ochrany),

e)           provádění předepsaných kontrol provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

3.8.2.2.  Právní subjekt má k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek                  a materiálů (potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku).

3.8.2.3. Právní subjekt v rámci postupů k zabezpečení požární ochrany stanovil požadavky na:

a)           vybavení pracovišť požárním řádem pracoviště a požárními poplachovými směrnicemi umístěnými na dobře viditelném a trvale                           přístupném místě; u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí zřetelné označení čísla tísňového volání,

b)           označení pracovišť, únikových cest, nouzových východů a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a                     pokyny, označení míst, kde jsou věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

c)            vybavení pracovišť věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.  


             

4.         KONTROLA, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ

4.1.        MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

4.1.1.     Všeobecně

4.1.1.1.  Právní subjekt stanovil a udržuje dokumentované postupy pravidelného monitorování a měření výkonnosti systému BOZP zajišťující                  monitorování rozsahu plnění cílů BOZP, monitorování shody s programem, s požadavky předpisů, monitorování mimořádných                            událostí včetně skoronehod a uchovává záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení.

4.1.1.2. Právní subjekt stanovil, dokumentuje a udržuje postupy pro proces monitorování a pravidelné měření klíčových znaků svého provozu                 a činností, které mohou zapříčinit vznik mimořádné události, a vyhodnocuje účinnost těchto postupů.

4.1.1.3. Právní subjekt v postupech stanovil požadavky na vedení záznamů a dat z výsledků monitorování, měření a kontrol, umožňujících                     stanovení a přijetí odpovídajících nápravných a preventivních opatření.

4.1.1.4. Právní subjekt zajišťuje udržování a kalibraci zařízení pro proces monitorování a měření související s riziky pro BOZP a vede a                           uchovává záznamy o tomto procesu (záznamy o kalibraci a údržbě používaných měřících zařízení).

4.1.1.5. Právní subjekt stanovil, dokumentuje a udržuje postupy monitorování expozic pro všechny používané nebezpečné látky a činnosti                     (včetně způsobu monitorování překročení limitních expozic).

4.1.1.6. Právní subjekt stanovil rozsah a termíny kontrol systému řízení BOZP a v souvislosti s tím dokumentuje výsledky kontrol:

a)           stavu používaných technických zařízení (včetně jejich revizí),

b)           dodržování stanovených pracovních postupů, místních provozních předpisů a zásad bezpečného chování na pracovišti,

c)           OOPP poskytovaných zaměstnancům (z hlediska jejich používání, údržby, funkčnosti, skladování a likvidace po vyřazení, včetně                        přezkoumání vhodnosti přidělovaných OOPP s ohledem na existující rizika),

d)           realizace nápravných a preventivních opatření přijatých v souvislosti s vyšetřováním mimořádných událostí a skoronehod, odstranění                 nedostatků zjištěných při ověřování funkčnosti systému řízení a nedostatků z kontrol plnění opatření přijatých v souvislosti se                             závadami ohlášenými zaměstnanci a závadami zjištěnými při kontrolách a) až c), včetně kontrol odstranění stejných nedostatků na                     pracovištích obdobného charakteru.

4.1.1.7. Právní subjekt stanovil a udržuje dokumentované postupy pro zajištění kontroly osob pracujících v uzavřených prostorách, v                               nádobách a nádržích s výskytem plynů a par nebezpečných látek a na osamocených pracovištích.

4.1.1.8. Právní subjekt dokumentuje stanovení odpovědností a pravomocí k provádění kontrol zaměstnanců na různých úrovních a funkcích.

4.1.1.9. Právní subjekt dokumentuje provádění kontrol plnění požadavků k zajištění BOZP (OŽP, PO), které stanovil svým smluvním                               partnerům, včetně kontrol realizace přijatých nápravných opatření.

4.1.1.10. Právní subjekt stanovil, zavedl a udržuje postupy pro periodické hodnocení souladu systému řízení BOZP s příslušnými právními                       požadavky a dalšími požadavky, kterým podléhá a udržuje záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení.

4.1.2.     Pracovní úrazy a skoronehody, nápravná a preventivní opatření

              Vyšetřování příčin pracovních úrazů a skoronehod

4.1.2.1. Právní subjekt vytvořil, zavedl a udržuje postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování příčin pracovních úrazů a                                 skoronehod, přičemž bez zbytečného odkladu:

a)          zjišťuje příčiny vzniku pracovních úrazů a skoronehod, včetně stanovení zásadních nedostatků v oblasti BOZP a jiných faktorů, které                 vedly nebo přispěly k jejich vzniku,

b)          přijímá nápravná a preventivní opatření k zamezení vzniku nebo opakování pracovních úrazů a skoronehod,

c)          využívá výsledku analýzy příčin vzniku pracovních úrazů a skoronehod k neustálému zlepšování systému řízení BOZP,

d)          seznamuje zaměstnance s příčinami vzniku pracovních úrazů a skoronehod a s přijatými nápravnými popř. preventivními opatřeními.

                Nápravná a preventivní opatření

4.1.2.2. Pokud nápravné nebo preventivní opatření identifikuje (vyvolá, způsobí) nové nebo změněné nebezpečí nebo vznikne potřeba nového               nebo změnu stávajícího způsobu řízení provádí právní subjekt před přijetím a zavedením navrhovaných opatření posouzení rizika.

4.1.2.3. Změny vyplývající z realizace nápravných a preventivních opatření jsou v potřebném rozsahu v dokumentaci systému řízení BOZP                     právním subjektem provedeny.

4.1.2.4. Právní subjekt, který je původcem znečišťování vody a/nebo půdy a/nebo ovzduší, v rámci prevence zajistil a dokumentuje:

a)            vyhledávání zdrojů znečištění (technická zařízení, technologie, pracovní postupy).

b)           sledování úniků látek způsobujících znečištění (plynů, par, kapalin, pevných látek),

c)            snižování úniků látek způsobujících znečištění,

d)           ohlašování úniků látek způsobujících znečištění (ČIŽP, IZS).

4.1.2.5. Právní subjekt, který je původcem znečišťování vody a/nebo půdy a/nebo  ovzduší, vytvořil systém prevence, výstrahy a likvidace pro                 případ havarijního úniku látek způsobujících takovéto znečištění.

4.1.2.6. Právní subjekt stanovil a udržuje preventivní opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí.

4.1.2.7. Právní subjekt v rámci prevence stanovil a dokumentuje provádění kontrol na alkohol a jiné návykové látky, zejména u rizikových                       činností (např. doprava, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, práce ve výškách apod.).

4.1.3.     Zdravotní péče

4.1.3.1. Právní subjekt stanovil a dokumentuje ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců s ohledem na jimi vykonávané práce.

4.1.3.2. Právní subjekt zajistil monitorování a dokumentování zdravotního stavu zaměstnanců vystavených určitým nebezpečím (zejména v                   souvislosti s rizikovými pracemi, ohrožením nemocí z povolání atd.) a zavedl tomu odpovídající systém kontroly.

4.1.3.3. Právní subjekt zajistil a dokumentuje:

a)          poskytování pracovnělékařských služeb svým zaměstnancům, v rozsahu stanoveném předpisy a informování zaměstnanců o tomto                   zařízení včetně informování o povinném absolvování a o výsledcích zdravotních prohlídek,

b)           informování zaměstnanců o místě nejbližšího zdravotnického zařízení pro případ úrazu, vyžadujícího poskytnutí lékařského ošetření,

c)           opatření přijatá k odstranění pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání a vedení evidence zaměstnanců, u                    kterých vznikla nemoc z povolání na jejím pracovišti.

4.1.3.4. Právní subjekt stanovil a dokumentuje (jmenovitě s uvedením funkcí) dostatečný počet zaměstnanců vyškolených pro poskytnutí první               pomoci a pro přivolání lékařské pomoci, s ohledem na druh prováděných činností a velikost pracoviště.

4.1.3.5. Právní subjekt stanovil a zajistil označení míst pro poskytnutí první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci (zdravotnické                           záchranné služby).

4.1.3.6. Právní subjekt zajistil a dokumentuje větší rozsah a kvalitu péče o zdraví svých zaměstnanců nežli stanoví předpisy (plněním                             „Programu na podporu zdraví na pracovišti“ apod.).

4.2.        AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOZP

4.2.1.     Právní subjekt provádí každoročně vnitřní audit systému řízení BOZP v rozsahu aktuálních požadavků programu „Bezpečný podnik“                  auditory nezávislými na předmětu auditu s cílem:

a)            ověřit, zda systém řízení BOZP

•             je zaveden a uplatňován v souladu s politikou BOZP a stanovenými cíli,

•             odpovídá stanoveným požadavkům a opatřením a je efektivní s ohledem na závazek organizace k neustálému zlepšování,

b)           poskytnout vedení právního subjektu a zaměstnancům informace o výsledku auditu systému řízení BOZP.

4.2.2.     Právní subjekt v postupu pro provedení auditu stanovil:

a)            požadavek na přezkoumání výsledků předchozího auditu.

b)           požadavky na odbornou způsobilost a výcvik auditorů, jejich odpovědnosti a pravomoci,

c)            způsob vedení rozhovoru se zaměstnanci za účelem ověření jejich informovanosti o politice BOZP a cílech, znalosti povinností                          stanovených jim předpisy, znalosti bezpečných pracovních postupů a zásad bezpečné práce, pracovních rizik a způsobů ochrany                       proti nim, postupu při vzniku mimořádné události a skoronehody, znalosti zásad poskytování první pomoci),

d)           způsob projednání nálezů (neshod) z auditu s dotčenými zaměstnanci a způsob kontroly realizace opatření přijatých k nápravě                           zjištěných neshod,

e)           způsob podávání zpráv o průběhu auditu.

4.2.3.     Právní subjekt zahrnul výsledky z provedeného auditu do zprávy a do podkladů pro přezkoumání systému řízení BOZP vedením                        právního subjektu. Podklady dále obsahují:

•             vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů,

•             výsledky spoluúčasti zaměstnanců (viz bod 3.3.3),

•             významnou komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stížnosti v oblasti BOZP,

•             rozsah a splnění cílů,

•             stav vyšetřovaných mimořádných událostí,

•             změny související s BOZP, včetně vývoje požadavků právních předpisů,

•             doporučení ke zlepšování.

4.2.4.     Právní subjekt stanovil a dokumentuje požadavky na udržování znalostí vlastních auditorů určených k provádění auditu.


 

5.         PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM PRÁVNÍHO SUBJEKTU

5.1.        Vrcholové vedení právního subjektu přezkoumává v plánovaných intervalech systém řízení BOZP v zájmu ověření jeho vhodnosti,                      přiměřenosti a účinnosti (s ohledem na politiku BOZP, stanovené cíle, výsledky identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, výsledky                     vyšetřování příčin mimořádných událostí, výsledky kontrol a auditu, s ohledem na organizační změny a celkovou strategii organizace)                s přihlédnutím k závazku neustálého zlepšování.

5.2.        Vedení právního subjektu na základě přezkoumání systému řízení BOZP  i s využitím indikátorů neustálého zlepšování:

a)            zhodnotilo rozsah splnění cílů a nápravných opatření a účinnost opatření, která vyplynula z předchozího přezkoumání,

b)           vyhodnotilo potřebu provedení změn systému řízení (potřebu změny politiky, cílů nebo jiných prvků systému řízení BOZP),

c)            ověřilo stav připravenosti na řešení a likvidaci mimořádných událostí a stav preventivních opatření ke snížení, resp. zamezení                             možnosti jejich vzniku,

d)           stanovilo potřebná opatření a nové priority pro plánování a neustálé zlepšování.

5.3.        Vedení právního subjektu provádí přezkoumání systému řízení BOZP pravidelně v souladu s potřebami právního subjektu, minimálně                 však jednou v daném roce a dokumentuje výsledky přezkoumání.

 


 

6.         NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

6.1.        Právní subjekt stanovil a dokumentuje opatření vedoucí k neustálému zlepšování systému řízení BOZP, a to s ohledem na:

a)            stanovené cíle v oblasti BOZP,

b)           výsledky identifikace nebezpečí a hodnocení rizik,

c)            výsledky monitorování a kontrol,

d)           výsledky vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí,

e)           změny právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP,

f)            nové poznatky a relevantní informace z oblasti BOZP včetně relevantních doporučení zaměstnanců ke zvýšení úrovně BOZP,

g)            výsledky programu na podporu zdraví (je-li v právním subjektu zaveden),

h)           výsledky auditu systému řízení BOZP,

i)             závěry z přezkoumání systému řízení BOZP vedením právního subjektu.

6.2.        Vedení právního subjektu vytvořilo podmínky a přijímá opatření ke zvyšování úrovně kultury práce a pracovní pohody a pro trvale                      aktivní zapojení zaměstnanců na zvyšování výkonnosti systému řízení BOZP a jeho neustálém zlepšování.

6.3.        Vedení právního subjektu v zájmu neustálého zlepšování porovnává dosaženou úroveň BOZP a efektivnost systému řízení s                              výsledky dosaženými jinými právními subjekty.


 

Název žadatele:

Sídlo:

IČ:

Jméno a příjmení oprávněné osoby:

Datum zpracování:

Podpis:    

Razítko: