Dokumentace požární ochrany

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a dokumentaci udržovat v souladu se skutečným stavem.

Dokumentaci požární ochrany tvoří

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, např.

 • požárně bezpečnostní řešení
 • bezpečnostní dokumentace o prevenci závažných havárií 
 • bezpečnostní listy
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
 • rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech

Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany

Zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. 

Součástí výše uvedené dokumentace požární ochrany je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popř. osoby, která dokumentaci vede.

Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochrany se zpracovává, vede, popř. předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.

Dokumentace požární ochrany, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace při výkonu státního požárního dozoru.

Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Jsou-li v takovém případě splněny výše uvedené podmínky, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.

Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vykonávají mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny jiným právním předpisem, určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.

Dokumentaci požární ochrany schvaluje

 • statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec
 • podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje

Ukládání dokumentace požární ochrany

ukládá se takovým způsobem, aby byla dostupná

 • osobám a zaměstnancům, jichž se týká
 • orgánům státního požárního dozoru

Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popř. její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

Kontrola dokumentace požární ochrany

Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek

 • nejméně jednou za rok
 • po každém požáru
 • po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah