Dokumentace PO

 • Začlenění do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

 • Posouzení požárního nebezpečí

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

 • Požární řád

 • Požární poplachové směrnice

 • Požární evakuační plán

 • Dokumentace zdolávání požárů

 • Řád ohlašovny požárů

 • Tematický plán a časový rozvrh školení

 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • Školení zaměstnanců a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • Požární kniha

 • Činnost a akceschopnost jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

 • Požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy

 • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

 • Rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech

a související ...