Hasicí přístroje Hydranty

Hasicí přístroje

 • přenosné

 • přívěsné

 • pojízdné

Podle typu náplně

 • práškové

 • sněhové / plynové - CO2

 • pěnové

 • vodní

 • halotronové

Vhodnost a použití

 • závisí na hořlavé látce, účinku hasební látky a znalosti prostoru, kde má být hasicí přístroj použit

Nejčastěji se používají hasicí přístroje přenosné, hasicí přístroje pojízdné se používají v podmínkách na některých provozech. Liší se pouze ve způsobu uvedení do činnosti a v objemu hasiva.

Správné použití je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a je doplněno krátkým popiskem.

Množství a druhy hasicích přístrojů pro prostory stanoví

 • požárně bezpečnostní řešení stavby 

 • obdobná dokumentace ověřená stavebním úřadem

 • jiný právní předpis

V prostorách, kde není množství a druhy hasicích přístrojů stanoveno ve výše uvedené dokumentaci, případně nelze-li toto prokázat, se instalují jiným, stanoveným způsobem.

Volba druhů a typů hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti. Musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

Umístění

 • musí umožňovat jeho snadné a rychlé použití

 • tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný

 • je-li to nezbytné z provozních důvodů, lze hasicí umístit i do skrytých prostor, v těchto případech se k označení umístění použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě

 • v místech s nejvyšší pravděpodobností vzniku požáru nebo v jejich dosahu

Kontroly a údržba

Kontroly, údržbu, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací. Provozuschopnost se prokazuje dokladem o kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí

 • nejméně jednou za rok pokud dokumentace výrobce nestanoví jinak

 • po každém použití

 • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti, při mechanickém poškození, při nesprávném tlaku

 • první kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejdéle 1 rok před jeho instalací


Periodická zkouška, podrobnější kontrola se provádí

 • jednou za 3 roky u hasicích přístrojů vodních a pěnových

 • jednou za 5 let u ostatních hasicích přístrojů


Hydranty

 • nástěnný

 • podzemní

 • nadzemní

                                                                                                                                                                          Nástěnný hydrant - umístěn v nástěnné skříňce hydrantu spolu s požární hadicí.                                          Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do příchodu hasičské jednotky na místo požáru. Patří do základního vybavení protipožární ochrany budov. 

Podzemní hydrant - se nachází pod úrovní země.                                                                                            Pro přístup k podzemnímu hydrantu je nutné sejmout kryt hydrantu, hydrant odemknout pomocí hydrantového klíče a napojit na něj nástavec. Slouží primárně k zásahu hasičů při požárech. 

Nadzemní hydrant - dostupný z volného povrchu země.                                                                                  Má tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly. Používají ho hasiči při likvidaci požáru. 

Kontrola hydrantů

Nejméně jednou ročně kontrola provozuschopnosti. Kontrolu provádět pouze osoba, která je držitelem platného oprávnění k provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou a při své činnosti musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.