Hygiena práce

KHS - krajské hygienické stanice

HS hl.m. Prahy     Rytířská 12     110 01  Praha 1     +420 296 336 700

HS Středočeského kraje     Dittrichova 329/17     128 01  Praha 2     +420 234 118 111

HS Jihočeského kraje     Na Sadech 25     370 71  České Budějovice     +420 387 712 111

HS Plzeňského kraje     Skrétova 15     303 22  Plzeň     +420 377 155 111

HS Karlovarského kraje     Závodní 94     360 21  Karlovy Vary     +420 355 328 311

HS Ústeckého kraje     Moskevská 15     400 01  Ústí nad Labem     +420 477 755 110

HS Libereckého kraje     Husova 64     460 31  Liberec     +420 485 253 111

HS Královéhradeckého kraje     Habrmanova 19     501 01  Hradec Králové     +420 495 058 111

HS Pardubického kraje     Mezi Mosty 1793     530 03  Pardubice     +420 466 052 338

HS Kraje Vysočina     Tolstého 1914/15     586 01  Jihlava     +420 567 564 551

HS Jihomoravského kraje     Jeřábkova 4     602 00  Brno     +420 545 111 091

HS Olomouckého kraje     Wolkerova 74/6     779 11  Olomouc     +420 585 719 111

HS Moravskoslezského kraje     Na Bělidle 7     702 00  Ostrava     +420 595 138 111

HS Zlínského kraje     Havlíčkovo nábř. 600     760 01  Zlín     +420 577 006 711

 

Odbor hygieny práce sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených právními předpisy v ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. Dále zajišťuje hodnocení a řízení zdravotních rizik.

HS plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů
 • stanovuje zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek, stanovuje zaměstnavateli následné lékařské prohlídky
 • nařizuje zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň a upravuje rozsah a termíny sledování rizikových faktorů
 • stanovuje hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách, ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání
 • kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit pracovnělékařské služby
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví
 • vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí
 • vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu záření a laserům a pracemi spojenými s expozicí chemickým karcinogenům v pracovním prostředí
 • provádí kontroly ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
 • dohlíží, jak jsou právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává
 • rozhoduje o přestupcích
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny práce
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru