Inspekce práce

SÚIP

Státní úřad inspekce práce                                                                                                                                                                    Kolářská 451/13   746 01 Opava                                                                                                                                                          +420 950 179 101 

Státní úřad inspekce práce poskytuje  právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby a zaměstnancům bezplatné základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

OIP

Oblastní inspektorát práce pro: 

Hlavní město Prahu se sídlem v Praze     Kladenská 103/105     160 00 Praha 6                                                                                    +420 950 179 310

Středočeský kraj se sídlem v Praze     náměstí Barikád 1122/2     130 00 Praha 3                                                                                      +420 950 179 400

Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích     Vodní 1629/21     370 06 České Budějovice                                        +420 950 179 511

Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni     Schwarzova 27     301 00 Plzeň                                                                            +420 950 179 611

Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem     SNP 2720/21     400 11 Ústí nad Labem                                              +420 950 179 711

Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové     Říční 1195     501 01 Hradec Králové                                    +420 950 179 800

Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně     Milady Horákové 3     658 60 Brno                                                                    +420 950 179 900

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj     Živičná 2     702 69 Ostrava                                                                                                +420 950 179 211

Hlavním úkolem OIP je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.                                                                                                                                                                        

Mimo kontrolní činnost patří mezi další úkoly také poradenství, konzultace a osvěta.

Cílem úřadu není potlačování, ale preventivní činnost, jejíž úkolem je zejména eliminace a předcházení pracovním úrazům, haváriím, nemocem z povolání apod.

Inspektoři mohou preventivně nebo na konkrétní podnět provádět kontroly podnikatelských subjektů a v odůvodněných případech ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.

Konkrétní kontrolní činnost provádí inspektoři SÚIP nebo oblastních inspektorátů práce OIP v dané oblasti či kraji.

Při kontrolách se zaměřují zejména na plnění právních předpisů, při kterých mají zaměstnanci, odborové orgány, rady zaměstnanců nebo zástupců pro oblast BOZP povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů.

 


 

Oprávnění inspektora

 • vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce
 • vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby
 • při kontrole požadovat prokázání totožnosti fyzických osob, jež jsou přítomny na místě kontroly,
 • v případě hodného zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí
 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby na záležitosti související s vykonávanou kontrolou
 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje
 • vydávat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady
 • vydávat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s právními předpisy
 • ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních
 • pořizovat obrazové a zvukové záznamy v souvislosti s výkonem kontroly
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost k výkonu kontroly

 


Oblast kontrolní činnosti 

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů

 • z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům
 • stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku
 • k zajištění bezpečnosti práce
 • k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví včetně vyhrazených technických zařízení
 • o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců (žen, mladistvých apod.), upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, které stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu.

 

Dodržování

 • kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, jakož i z vnitřních předpisů podle zákoníku práce
 • vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců

 

Kontroly v případech stanovených zvláštními právními předpisy.