Kategorizace prací 

Souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.      

Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců.  Při hodnocení zdravotních rizik, které je základním podkladem pro zařazení prací do kategorií, se posuzuje výskyt a míra působení  faktorů pracovních podmínek.

Faktory

Prach
Chemické látky
Hluk
Vibrace
Neionizující záření a elektromagnetické pole
Fyzická zátěž
Pracovní poloha
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Psychická zátěž
Zraková zátěž
Biologické činitele
Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Výsledky kategorizace prací jsou podkladem pro stanovení opatření k ochraně zdraví při práci a k omezení rizik možného poškození zdraví.                                                                                                                        Jedná se o stanovení minimální náplně a četnosti preventivních lékařských prohlídek v rámci závodní preventivní péče a zajištění průběžného sledování expozice zaměstnanců jednotlivým rizikovým faktorům pracovních podmínek měřením. Slouží k hodnocení zdravotních rizik provedené v rámci kategorizace prací a též ke stanovení dalších opatření k ochraně zdraví při práci.

Práce se podle míry faktorů a jejich rizikovosti zařazují do čtyř kategorií

1. kategorie

práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví

2. kategorie

práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány

3. kategorie

hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují nemoci z povolání

4. kategorie

vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření

kategorie 2R (2-riziková)

rozhodne KHS zpravidla v případě, kdy výsledky měření nepřesahují stanovené limity, ovšem výsledek není prokazatelný vzhledem k nejistotě měření přesahují stanovené limity, ovšem překročení limitu není prokazatelné, vzhledem k nejistotě měření

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, kdo které kategorie byla jimi vykonávaná práce zařazena . Dále je kopii rozhodnutí o zařazení prací do kategorií povinen zaslat lékaři, který mu poskytuje pracovnělékařské služby.