Kategorizace prací

Zaměstnavatel je povinen zařadit jednotlivé profese do kategorií, tedy do kategorie 1 až 4 podle stanovených pravidel.

O zařazení prací do kategorie 2R (2-riziková) rozhodne KHS zpravidla v případě, kdy výsledky měření nepřesahují stanovené limity, ovšem výsledek není prokazatelný vzhledem k nejistotě měření, nebo přesahují stanovené limity, ovšem překročení limitu není prokazatelné, vzhledem k nejistotě měření.

Rizikové faktory

 • prach
 • chemické látky
 • hluk
 • vibrace
 • neionizující záření a elektromagnetické pole
 • fyzická zátěž
 • pracovní poloha
 • zátěž teplem
 • zátěž chladem
 • psychická zátěž
 • zraková zátěž
 • práce s biologickými činiteli
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu