Kontroly PO / Státní požární dozor

Kontroly PO - Pravidelné kontroly

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

 • zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob
 • způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti
 • prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně
 • odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu
 • lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti dle kategorie požárního nebezpečí - bez ZPN, se ZPN a s VPN.

V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.

Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje: 

 • datum provedení
 • označení objektu a pracoviště
 • zjištěné skutečnosti
 • navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění
 • jméno a podpis osoby, která záznam provedla
 • jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby
 • záznam o splnění navržených opatření

Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Lhůty preventivních požárních prohlídek

 • činnosti s vysokým požárním nebezpečím nejméně jednou za 3 měsíce
 • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců
 • činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok

Lhůty mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Kontroly požárně bezpečnostní zařízení - PBZ

Jedná se o zařízení, která při správné funkci vytvářejí podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví a ochranu majetku.

Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Postup kontroly provozuschopnosti je u některých PBZ upraven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce.

Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Kontroly provozuschopnosti je nutno provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti.

Obsah náležitosti dokladu o kontrolách provozuschopnosti upravuje předpis.

Za kontroly se považují i revize a prohlídky, které se provádějí v delších časových intervalech a při splnění stanovených požadavků.


Státní požární dozor

Zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. Dotčenými orgány státní správy na úseku požární ochrany a orgány vykovávající státní požární dozor jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a hasičské záchranné sbory krajů. 

Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor je oprávněn:

 • vyloučit věc z užívání

 • zastavit činnost

 • zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě požáru)

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požárního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl.

Státní požární dozor se vykonává

 • kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

 • posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů

 • ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle předchozího bodu včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek

 • schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím

 • zjišťováním příčin vzniku požárů

 • kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany

 • ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření

U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dohled státu nad dodržováním povinností. Zjišťováním příčin vzniku požáru se zjišťuje nejen příčina požáru ale také kdo je odpovědný za vzniklý požár, tzn. za vzniklou škodu.