Pracovnělékařské prohlídky

  • vstupní
  • periodická
  • mimořádná
  • následná
  • výstupní

Každý zaměstnanec musí být zdravotně způsobilý pro vykonávanou práci a zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotní způsobilosti.

Zaměstnavatel, příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá za to, že každý je zdravotně způsobilý pro práci, kterou vykonává.

Zaměstnanec je povinen

  • podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním v určených lhůtách
  • podrobit se nařízeným pracovnělékařským službám
  • podrobit se určeným mimořádným lékařským prohlídkám
  • sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče

sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci