Lékařské prohlídky

Zajištění pracovnělékařských služeb 
 

Každý zaměstnavatel je povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s jejich poskytovatelem.    Tímto poskytovatelem může být jen lékař či zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství. 
Na základě smlouvy je zaměstnavatel povinen zajišťovat pracovnělékařské služby pro všechny své zaměstnance, tak i pro uchazeče o zaměstnání.

 

Obsah pracovnělékařských služeb

Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií, podle obsahu činností a podle doby potřebné k jejich zajištění.

  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání
  • poradenské činnosti
  • dohled

Lékařské prohlídky

Pro zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání nebo pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci nebo vzdělávání. 

  • vstupní
  • periodická
  • mimořádná
  • výstupní
  • následná