Osobní ochranné pracovní prostředky   

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky   

Ochranné nápoje

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu, na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, též ochranné nápoje.

Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

 

Ochrannými prostředky nejsou

běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění

výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů

speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách

výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích

sportovní výstroj a vybavení

fochranné prostředky určené pro sebeobranu

prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti

 

Ochranné prostředky musí

 • být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko
 • odpovídat podmínkám na pracovišti
 • být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců
 • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni.                                                        Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

 

Předmět ochranných prostředků

 • hlava
 • sluch
 • obličej a oči
 • dýchací orgány
 • ruce a paže
 • nohy
 • trup a břicho
 • celé tělo
 

Mycí a čisticí prostředky

zaměatnavatel poskytuje zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance,  podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti.

 

Dezinfekční prostředky

zaměstnavatel poskytuje k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.                                            Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

 

Ochranný nápoj

se zaměstnanci poskytuje k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem.                                 

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu.                                                                             

Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.                                                                                                   

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.                                                       

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Podle zařazení do tříd se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.                                                             

Dále se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin.

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené do kategorie čtvrté.

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 ºC a venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 ºC.