Ochranné prostředky

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky
MČDP - Mycí, čistící a desinfekční prostředky
ON   - Ochranné nápoje

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP.

Jsou to prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. 

OOPP pro ochranu

 • hlavy 
 • sluchu
 • očí a obličeje
 • dýchacích orgánů
 • rukou a paží
 • nohou
 • trupu a břicha
 • pro ochranu celého těla

musí

 • být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko
 • odpovídat podmínkám na pracovišti
 • být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců
 • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců

Mycí, čistící a desinfekční prostředky

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům dezinfekční prostředky a ochranné masti s dezinfekčním účinkem.
Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky,  případně regenerační krémy a masti.


Ochranné nápoje

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům ON na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami,  k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem.

Poskytují se na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné.

Musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru a množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol.

Musí mít vhodné chuťové vlastnosti a teplotu a musí být snadno vstřebatelné.

Uhrazující ON jsou ty, které slouží k náhradě tekutin ztracených nadměrným pocením.
Občerstvující ON slouží k potlačení nepřiměřených reakcí organizmu na tepelné zatížení a ke snížení pocitu žízně.

Nápoje mají obsahovat především minerální látky a vitamín C, který se nejvíce ztrácí potem. Doporučuje se i malý přídavek kofeinu, který může snížit útlum v mozkové kůře, vzniklý následkem horka. Nápoje nemají nikdy obsahovat alkohol, neboť narušuje činnost nervové soustavy, snižuje pozornost a výkonnost a zvyšuje úrazovost.