Pracovní úraz

 • Smrtelný
 • S hospitalizací delší než 5 dnů
 • Ostatní

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance,  došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Povinnosti zaměstnavatele

 • vybavit všechna pracoviště knihou úrazů
 • objasnění příčin a okolností
 • evidence
 • dokumentace
 • ohlášení a zasílání stanoveným orgánům a institucím
 • opatření proti opakování
 • odškodnění

Povinnosti zaměstnance

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem
 • spolupracovat při objasňování příčin úrazu.