Pracovní úaz

Poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Podle zákoníku práce

Poškození zaměstnance na zdraví nebo jeho smrt, ke kterým došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se pracovníku přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 

Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.

 

Povinnosti zaměstnavatele 

Vybavit všechna pracoviště knihou úrazů tak, aby byla za všech okolností zabezpečena možnost zápisu o vzniklých úrazech. Zaměstnavatel určí počet knih a místo jejich uložení vzhledem k velikosti pracoviště, počtu zaměstnanců apod.

Vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, od drobného poranění až po závažný či smrtelný pracovní úraz.

U něhož k pracovnímu úrazu došlo, objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

Vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:

- ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo

- k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

Vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Povinnosti zaměstnance

Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem.

Spolupracovat při objasňování příčin úrazu.

 

Související dokumentace

Formuláře pro oznámení pojistné události ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 • Hlášení pojistné události
 • Záznam o úrazu
 • Záznam o úrazu - hlášení změn
 • Náhrada za ztráty na výdělku - ušlý výdělek
 • Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti PN s pracovním úrazem  
 • Posudek o bolestném
 • Posudek o ztížení společenského uplatnění
 • Vyúčtování lékařských nákladů
 • Vyúčtování nákladů na jízdné
 • Vyúčtování nákladů za použití osobního motorového vozidla  
 • Vyúčtování lékařských nákladů - náklady na léky
 • Prohlášení o neuplatňování škody na zdraví z pojištění provozu motorového vozidla