Prevence rizik 

Všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je povinen

 • soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek

 • zjišťovat jejich příčiny a zdroje

 • vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce  mohly být zařazeny do kategorie nižší

 • pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek

 • dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů

 • vést dokumentaci

 

Není-li možné rizika odstranit

 • vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno, přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení   

 

Přijímat a provádět technická, organizační a jiná opatření k prevenci rizik, vycházet ze všeobecných preventivních zásad

 • omezit vznik rizik

 • odstranění rizik u zdroje jejich původu

 • přizpůsobení pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví

 • nahrazení fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy

 • nahrazení nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými

 • omezení počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu

 • plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí

 • přednostní uplatnění prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany

 • provedení opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení

 • udělovat vhodné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí

 • havárie

 • požáry a povodně

 • jiná vážná nebezpečí

 • evakuace

 • pokyny k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí

 • při poskytování první pomoci spolupracovat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

 • zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců,zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti

 • přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek

 

Pracoviště a pracovní prostředí

 • zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby

 • prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané

 • pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou

 • prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení

 • únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné

 • v prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění

 • pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby

 

Výrobní, pracovní prostředky a zařízení

 • zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány

 • Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

 

Organizace práce a pracovní postupy

 • organizovat práci zaměstnanců a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti

aby zaměstnanci

 • nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami, v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena

 • nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály

 • byli chráněni proti pádu nebo zřícení

 • nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,

 • na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak

 • nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř

 

Bezpečnostní značky, značení a signály

 • na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, umístit bezpečnostní značky a značení

 • zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance