Prostředky PO

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními může být rozšířeno například na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Věcné prostředky požární ochrany

 • hasicí přístroje

 • osobní ochranné prostředky

 • prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,

 • prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek

 • požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky

 • spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek

 • hasiva a příměsi do hasiv

 • požární příslušenství

 • přenosné zásahové prostředky

Požárně bezpečnostní zařízení

 • zařízení pro požární signalizaci

 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu 

 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru 

 • zařízení pro únik osob při požáru

 • zařízení pro zásobování požární vodou 

 • zařízení pro omezení šíření požáru

 • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,

 • zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu

Vyhrazená požární technika

 • zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů a kontejnerů

Vyhrazené věcné prostředky požární ochrany

 • hasicí přístroje

 • dýchací přístroje

 • prostředky pro záchranu a evakuaci osob

 • prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami

 • ochranné oděvy pro práci ve vodě

 • hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv

 • požární hadice, proudnice a armatury

 • motorové stříkačky

Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení

 • elektrická požární signalizace

 • zařízení dálkového přenosu

 • zařízení pro detekci hořlavých plynů a par

 • stabilní a polostabilní hasicí zařízení

 • automatické protivýbuchové zařízení

 • zařízení pro odvod kouře a tepla

 • požární klapky

 • požární a evakuační výtahy