Prověrky Kontroly BOZP

Zaměstnavatel je povinen

 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Za plnění úkolů v péči o BOZP odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí.

Zaměstnavatel musí přijímat opatření pro prevenci rizik.

  • soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje

  • vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší

  • pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek

  • dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu 

  • organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat

Kontrola BOZP je povinná ze zákona, musí být doložitelná. Dokladem o provedení kontroly je zápis.