Školení BOZP

Zákonnými předpisy stanovené školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Doplňuje odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Obsahem jsou kromě obecných zásad bezpečnosti práce i konkrétní požadavky ve vztahu k pracovní činnosti a k příslušnému pracovišti.

Zaměstnanci jsou seznamováni s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

Školení 

  • vstupní - při nástupu zaměstnance do práce

  • zácvik, zaučení - na konkrétním pracovišti

  • periodické, opakované

  • mimořádné

  • při změně pracovního zařazení, druhu práce

  • při zavedení nové technologie, změny výrobních a pracovních prostředků, změny technologických nebo pracovních postupů

  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  • odborná školení - zvláštní odborná způsobilost

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Školení provádí podle jeho povahy a odpovídajících kompetencí buď sám proškolený zaměstnavatel, proškolení vedoucí zaměstnanci, nebo osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik.


Nedílnou součástí školení je ověřování znalostí. Způsob ověřování znalostí proškoleného zaměstnance stanoví zaměstnavatel.  Doklad o ověření znalostí předpisů se ukládá v osobní složce zaměstnance.
O školeních vede zaměstnavatel povinnou dokumentaci. Ta musí obsahovat záznam
 o školení s uvedením místa a data konání školení, osnovu, časový rozvrh, prezenční listinu s podpisy proškolených osob a podpisem školitele. Přikládají se rovněž doklady o ověření znalostí proškolených zaměstnanců. Náklady spojené se zajištěním školení nese zaměstnavatel. U speciálních školení, případně získání příslušných oprávnění k obsluze zařízení nebo technologií, nese zaměstnavatel náklady pouze za předpokladu, že získanou kvalifikaci svých zaměstnanců využívá.

 

E-learning

Z pohledu soudního znalce e-learningové školení BOZP - PO a MPSV nevyhovuje požadavkům na školení podle české právní úpravy. V případě, že by např. došlo k požáru nebo smrtelnému úrazu, bylo by ve znaleckém posudku konstatováno, že zaměstnavatel zanedbal své povinnosti v oblasti školení BOZP.