Školení PO

Odlišně pro činnosti 

SE ZVÝŠENÝM, VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM, BEZ ZVÝŠENÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Zaměstnanci

Školení zaměstnanců obsahuje seznámení s:

  • organizací a zajištěním požární ochrany a základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně

  • požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance

  • požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti

  • zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru

  • zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

  • rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti

  • funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, opakovaně a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených výše, s kterými má být zaměstnanec seznámen.

Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti

Preventivní požární hlídka

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Preventista požární ochrany

Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti.

 

A další...