Školení o požární ochraně

  • školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení ostatních zaměstnanců
  • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
  • odborná příprava preventistů požární ochrany

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.  

Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

Uvedené druhy školení a odborných příprav se provádějí ve stanovených lhůtách osobami s oprávněním, odbornou způsobilostí.