Školení BOZP

 • vstupní
 • instruktáž na pracovišti
 • praktický zácvik
 • opakované 
 • speciální a odborná
 • mimořádné
 • poučení po pracovním úrazu
 • studenti a učni na praxi
 • brigádníci
 • poučení zaměstnanců jiných organizací
 • bezpečnostní poučení cizích osob

Zaměstnavatel je povinen

 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování
 • určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení

Ověřování a přezkušování znalostí všech druhů školení a instruktáží se provádí pohovorem nebo písemným testem. O každém absolvovaném školení, instruktáži, zácviku, poučení a přezkoušení musí být proveden písemný záznam. Doklad o školení tvoří osnova školení a prezenční listina.

Při určování obsahu jednotlivých druhů školení je zaměstnavatel povinen zohledňit současný stav BOZP, respektovat přitom všeobecně závazné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti technických zařízení a předpisy stanovující pracovní podmínky.